Thảo luận một số thuật ngữ Vật lý Việt Nam

Thứ sáu - 30/11/2018 12:16
Bảng dưới đây nêu một số thuật ngữ cần thảo luận..
Bach khoa toan thu
Bach khoa toan thu
THẢO LUẬN MỘT SỐ THUẬT NGỮ VẬT LÝ VIỆT NAM
 
Bảng dưới đây nêu một số thuật ngữ cần thảo luận.
Cột Tiếng Anh là thuật ngữ tiếng Anh.
Cột Tiếng Việt là một vài thuật ngữ tiếng Việt khác nhau có thể được dùng hoặc đang được dùng để biểu thị thuật ngữ tiếng Anh tương ứng (trong cùng một hàng).
Cột Thảo luận nêu yêu cầu thảo luận để tìm ra thuật ngữ chính thức. Đó có thể là sự lựa chọn lấy một trong các phương án, hoặc đề xuất thuật ngữ mới.
Cột Ghi chú dùng để ghi ngày cập nhật của mục từ (với những mục từ hiện đang có trong tệp tin này, ô tương ứng trong cột Ghi chú được bỏ trống).

 
 
Vần Tiếng Anh Tiếng Việt Thảo luận Ghi chú
A aerodynamics ·khí động lực học ·động lực học chất khí chọn một  
aeromechanics ·khí cơ học · cơ học chất khí chọn một  
aerostatics ·khí tĩnh học · tĩnh học chất khí chọn một  
acceptor ·axeptơ · axepto ·nhận chọn một  
anomalon ·anomalon ·hạt dị thường chọn một  
anti coincidence ·đối trùng phùng ·phản trùng phùng chọn một  
astronomic ·(thuộc) thiên văn ·(thuộc) thiên thể ·(thuộc) vũ trụ chọn một  
astrophysics ·vật lí thiên văn ·vật lí thiên thể ·vật lí vũ trụ chọn một  
atomic number ·nguyên tử số ·số nguyên tử chọn một  
active electrical network ·mạng điện tích cực ·mạng điện hữu công chọn một  
attenuation ·sự tắt dần phân biệt với damping  
       
B black hole ·lỗ đen ·hố đen chọn một  
background ·nền ·phông chọn một  
Boltzmann transport equation ·phương trình vận chuyển Boltzmann ·phương trình truyền dẫn Boltzmann chọn một  
       
C calculus ·toán giải tich ·giải tích chọn một  
calculus of variation ·giải tích biến phân ·phép tính biến phân chọn một  
calculus of vectors ·giải tích vectơ · phép tính vectơ chọn một  
colour (vật lí hạt) ·màu ·sắc tìm thuật ngữ (cũng giống như với flavour)  
colour-free ·không màu ·vô sắc ·tiêu sắc chọn một  
covariant ·cộng biến ·hiệp biến chọn một  
curve ·đường cong ·đồ thị    
center of pressure ·tâm áp suất ·tâm áp lực chọn một  
charged particle ·hạt tích điện ·hạt mang điện chọn một  
charge carrier ·hạt tải điện ·hạt mang điện chọn một  
flavour (vật lí hạt) ·hương ·vị tìm thuật ngữ (cũng giống như với color)  
condensed matter ·chất ngưng tụ ·chất cô đặc ·chất đậm đặc chọn một  
condensed matter physics ·vật lí chất ngưng tụ ·vật lí chất cô đặc ·vật lí chất đậm đặc chọn một  
conductance ·độ dẫn ·độ dẫn điện ·điện dẫn chọn một  
constraint ·ràng buộc ·liên kết         · hạn chế chọn một  
creeping flow ·dòng trườn ·dòng chậm    
crystal growth ·sự mọc tinh thể ·sự nuôi tinh thể ·sự phát triển tinh thể dùng (những) cái nào, cho trường hợp nào  
collider ·máy gia tốc va chạm ·vành va chạm chọn một  
crossing (physics)   tìm thuật ngữ  
crystal whisker ·râu tinh thể ·sợi tinh thể chọn một, (sợi nên dành cho fiber)  
cosmos vũ trụ có cần phân biệt với universe ?  
collision va chạm phân biệt với impact?  
chirality ·tính chiral ·tính không trùng vật- ảnh ·thủ tính ·tính đối xứng bàn tay tìm thuật ngữ  
chiral · chiral · có tính không trùng vật-ảnh · (có) thủ tính ·có tính đối xứng bàn tay tìm thuật ngữ  
chiral symmetry ·đối xứng bàn tay ·đối xứng chiêu ·đối xứng thủ tính · đối xứng không trùng vật-ảnh tìm thuật ngữ  
confinement ·sự giam giữ ·sự cầm tù chọn một  
cavity ·hốc ·buồng    
resonance cavity ·hốc cộng hưởng             · buồng cộng hưởng chọn một  
cyclotron ·xiclotron ·máy gia tốc vòng    
cyclotron frequency ·tần số xiclotron    
collapse ·co nén ·sụp đổ    
       
       
D dwarf star ·sao lùn ·sao trắt “Trắt” không có trong từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê)  
dwarf satellite ·hành tinh lùn    
domain ·đomen ·miền ·vùng    
ferromagnetic domain ·đomen sắt từ    
dosimeter ·máy đo liều ·liều kế chọn một  
displacement ·độ dời ·độ dịch chuyển chọn một  
damping ·sự hãm ·sự nhụt ·sự tắt dần ·sự giảm xóc       · giảm chấn dùng (những) cái nào. Phân biệt với attenuation  
density ·mật độ ·khối lượng riêng dùng cả hai, tùy trường hợp?  
detector ·đầu dò ·máy dò ·đầu thu ·đetectơ chọn một  
decoherence ·sự mất kết hợp ·sự khử kết hợp chọn thuật ngữ  
depolarization ·sự khử cực ·sự khử phân cực ·sự mất phân cực chọn thuật ngữ  
decoherence ·sự khử kết hợp ·sự mất kết hợp tìm thuật ngữ  
dielectric ·điện môi ·chất điện môi chọn một  
dendrite ·hình cây ·đenđrit tìm thuật ngữ  
decade box ·hộp mười ·hộp thập tiến chọn một  
decontamination ·sự khử nhiễm xạ · sự tẩy xạ tìm thuật ngữ  
defect ·khuyết tật ·sai hỏng chọn một  
dimer ·đime tìm thuật ngữ  
donor ·đonơ ·đono ·cho chọn một  
denđrime ·dendrimer    
       
E electrostatic induction ·[sự] hưởng ứng tĩnh điện ·[sự] hưởng ứng điện ·[sự] điện hưởng chọn một  
electron ·electron ·điện tử dùng cả hai  
elementary particle ·hạt sơ cấp ·hạt cơ bản chọn một  
eigenfunction ·hàm riêng ·hàm số riêng chọn một  
eigenvalue ·trị riêng ·trị số riêng ·giá trị riêng chọn một  
electron transition ·chuyển dời electron ·chuyển mức electron · chuyển dịch electron ·chuyển trạng thái electron chọn một  
energy band ·dải năng lượng ·vùng năng lượng  ·miền năng lượng chọn một  
earthquake proof ·chống động đất ·chịu động đất ·kháng chấn chọn một  
electron wake ·vệt electron  ·lằn electron  tìm thuật ngữ  
edge ·bờ ·biên ·giới hạn chọn một  
etching ·sự khắc ·sự ăn mòn chọn một  
entanglement ·rối ·liên đới    
       
F focus (động từ) ·điều tiêu ·hội tụ chọn một  
frustration   tìm thuật ngữ  
fluid ·chất lưu ·thể lưu    
flavour (vật lí hạt) ·hương ·vị tìm thuật ngữ (cũng giống như với color)  
       
G giant star ·sao kềnh ·sao khổng lồ tìm thuật ngữ  
gene ·gen ·gien chọn một  
geophysics ·địa vật lí ·vật lí địa cầu chọn một  
gas ·khí ·chất khí ·thể khí    
geopolymer ·geopolymer ·polyme đất ·bê tông polyme    
generator (group theory) ·yếu tố sinh ·tập hợp sinh ·generato chọn thuật ngữ  
grain boundary ·biên hạt ·giới hạn hạt chọn một  
gauge ·chuẩn ·định cỡ    
gyroscope ·con quay ·con quay hồi chuyển chọn một  
       
H harmonic ·hài ·họa âm ·họa ba chọn một

 
halo ·quầng ·halo    
       
I immittance ·trở nạp tìm thuật ngữ  
impact ·va chạm [sự] ·va đập [sự ] ·lực va chạm phân biệt với collision?  
infinite ·vô hạn ·không giới hạn ·vô cùng ·vô tận chọn một  
instability ·[tính, độ] không ổn đinh · [tính, độ] bất ổn chọn một  
injection ·sự phun ·sự tiêm ·nội xạ chọn một  
isotope tracer ·đồng vị đánh dấu ·chất đánh dấu đồng vị chọn một  
isotopic labeling ·đánh dấu động vị ·ghi nhãn đồng vị chọn một  
imaging · sự tạo ảnh    
       
J junction ·lớp tiếp xúc ·lớp chuyển tiếp ·lớp chuyển ·lớp tiếp giáp chọn một  
Jovian planet ·hành tinh kiểu Mộc tinh ·hành tinh khí khổng lồ ·hành tinh khổng lồ chọn một  
Jupiter ·Mộc tinh ·Sao Mộc cách gọi chung cho các hành tinh  
       
K        
       
L laser ·laze ·laser chọn một  
loss ·hao tổn · tổn hao · mất mát chọn một  
liquid ·chất lỏng ·thể lỏng    
luminous efficacy hiệu quả chiếu sáng so sánh, phân biệt hai từ này  
luminous efficiency hiệu suất chiếu sáng so sánh, phân biệt hai từ này  
laevogyre · quay phải ·hữu tuyền chọn một  
luminescence ·sự phát quang ·huỳnh quang    
lithography ·in thạch bản ·khắc hình ·in lito tìm thuật ngữ thích hợp  
lux meter ·lux kế ·máy đo độ chói chọn một  
       
M maser ·maze ·maser chọn một  
multimeter ·máy đo đa năng ·máy đo vạn năng ·đa năng kế chọn một  
modulation ·biến điệu ·điều biến ·điều chế chọn một  
momentum ·xung lượng ·động lượng    
mirage · ảo tượng · ảo ảnh chọn một  
magnetostatics ·tĩnh từ học ·từ tĩnh học chọn một  
magnetostatic lens ·thấu kính từ tĩnh ·thấu kính tĩnh từ chọn một  
microwave ·vi ba ·vi sóng ·sóng cực ngắn chọn một  
metamaterial ·siêu vật liệu ·vật liệu biến hóa chọn hoặc tạo lập  
mode of vibration ·mot dao động ·kiểu dao dộng chọn hoặc tạo lập  
microcavity · vi hốc cộng hưởng
·buồng vi cộng hưởng   · vi buồng (cộng hưởng)  
chọn  
metal organic framework ·khung cơ kim ·khung hữu cơ kim loại chọn một  
multiplet · multiplet ·đa tuyến tìm thuật ngữ  
microscope ·kính hiển vi    
microscopy ·hiển vi    
       
N noise ·tạp âm ·nhiễu ·tiếng ồn chọn một  
nanodendrite ·đenđrit nano · nhánh cây nano chọn  
native (element) ·nguyên khai ·tự nhiên ·thiên nhiên chọn một  
nucleon ·nucleon  ·nuclon    
nuclear fission ·sự phân tách hạt nhân · sự phân chia hạt nhân ·sự phân hạch chọn một
không dùng phân hạch hạt nhân
 
nuclear fusion ·sự kết hợp hạt nhân ·sự tổng hợp hạt nhân chọn một  
neutron ·nơtron ·neutron chọn một  
       
O optical path ·quang lộ ·quang trình chọn một  
orbital ·obitan    
opaque medium ·môi trường không trong suốt ·môi trường đục    
observatory ·đài quan sát ·trạm quan sát tùy tình huống  
       
P pulsation ·mạch động thay từ Hán-Việt bằng từ Việt ?  
population ·phân bố ·mật độ ·cư trú tìm thuật ngữ thích hợp  
population inversion ·sự nghịch đảo phân bố ·sự nghịch đảo mật độ ·sự nghịch đảo dân cư ·sự đảo mật độ (cư trú) ·sự nghịch đảo (cư trú) tìm thuật ngữ thích hợp  
precession ·tiến động ·tuế sai chọn một  
photoelectric (thuộc) quang điện cần có hai thuật ngữ khác nhau cho hai từ này  
photovoltaic  ·(thuộc) quang voltaic   · (thuộc) quang điện cần có hai thuật ngữ khác nhau cho hai từ này  
plane-polarized ·phân cực thẳng ·phân cực phẳng chọn một  
population inversion ·sự đảo mật độ cư trú ·nghịch đảo mật độ        · nghịch đảo cư trú chọn một  
photorefractive effect · hiệu ứng chiết quang  · hiệu ứng khúc quang   · hiệu ứng khúc xạ chọn một  
permittivity ·độ điện thẩm ·độ thẩm điện ·hằng số điện môi chọn một  
permeability ·độ từ thẩm ·độ thẩm từ chọn một  
permeance ·từ dẫn thêm mới, là nghịch đảo của từ trở (reluctance)  
progression ·chuỗi ·cấp số phân biệt với series  
propagator ·propagato ·hàm truyền tìm thuật ngữ thích hợp  
photonics ·photonic ·quang tử học chọn một  
plasmonics ·plasmonic    
pelletron ·peletron ·máy gia tôc chuỗi trụ chọn một  
pseudo (tiếp đầu ngữ) ·giả phân biệt với quasi (chuẩn)  
pseudopotential ·giả thế    
pulsar ·punxa    
       
Q quantum number ·số lượng tử ·lượng tử số chọn một  
quantum entanglement ·rối lượng tử ·vướng víu lượng tử chọn một, hoặc tìm thuật ngữ thích hợp  
quasi (tiếp đầu ngữ) ·chuẩn phân biệt với pseudo (giả)  
quasi particle ·chuẩn hạt     
       
R relativistic ·tương đối tính ·tương đối    
radio ·vô tuyến điện ·vô tuyến ·radio chọn một  
relative refraction index ·chiết suất tỉ đối ·chiết suất tương đối chọn một  
radioactive tracer ·chất đánh dấu phóng xạ ·chất phóng xạ đánh dấu chọn một  
relative dielectric constant ·hằng số điện môi tỉ đối ·hằng số điện môi tương đối    
reluctance ·từ trở    
       
S selection rule ·quy tắc lựa chọn ·quy tắc lọc lựa chọn một  
singlet ·singlet ·đơn tuyến tìm thuật ngữ  
spectrometer phổ kế    
spectrometry ·phổ kế học ·phép đo phổ chọn một  
spectroscopy ·phổ học    
spectrum ·phổ ·quang phổ tùy trường hợp  
spectral hole burning   tìm thuật ngữ  
stability ·sự ổn định ·sự bền vững chọn một  
solid ·chất rắn ·vật rắn ·thể rắn    
series ·chuỗi ·cấp số phân biệt với progression  
spallation reaction ·phản ứng vỡ ·phản ứng tóe tìm thuật ngữ thích hợp  
specific gravity ·trọng lượng riêng ·tỉ trọng ·khối lượng riêng tỉ đối ·mật độ tỉ đối tìm thuật ngữ thích hợp, lưu ý đến tên tiếng Anh và nghĩa.  
superfluidity · tính siêu chảy · tính siêu lỏng chọn một  
surface tension ·lực căng bề mặt ·sức căng mặt ngoài chọn một  
susceptance ·điện nạp    
semiconductor ·bán dẫn ·chất bán dẫn chọn một  
spintronics ·spintronic    
subalgebra ·đại số con    
synchrotron ·syncrotron ·máy gia tốc đồng bộ chọn một  
synchrophasotron ·syncrophazotron ·máy gia tốc đồng bộ ổn định pha chọn một  
       
T tunneling ·sự xuyên ngầm ·sự chui hầm ·sự xuyên hầm chọn một  
transition ·chuyển dời ·chuyển dịch ·chuyển mức chọn một  
transistor ·tranzito ·transistor    
thermometer ·nhiệt kế ·nhiệt biểu chọn một  
thermonuclear ·(thuộc) nhiệt hạch
· (thuộc) nhiệt hạt nhân · (thuộc) hạt nhân nóng
chọn một  
temperature scale ·thang nhiệt độ ·nhiệt giai chọn một  
telescope ·kính viễn vọng ·kính thiên văn    
theory of relativity ·thuyết tương đối ·lí thuyết tương đối chọn một  
transducer ·bộ chuyển đổi ·máy biến năng chọn một  
transport ·vận chuyển ·vận tải ·truyền chọn một  
tachyon takion thuật ngữ mới  
top ·con quay  ·con quay hồi chuyển chọn một  
trimer ·trime tìm thuật ngữ  
triplet ·triplet ·tam tuyến tìm thuật ngữ  
transform ·ảnh ·biến đổi chọn một, phân biệt với transformation  
Fourier transform ·ảnh Fourier ·biến đổi Fourier    
transformation ·phép biến đổi ·biến đổi chọn một, phân biệt với transform  
Fourier transformation ·phép biến đổi Fourier ·biến đổi Fourier    
       
U universe vũ trụ có cần phân biệt với cosmos  
       
V valleytronics ·valeytronic hoặc tìm thuật ngữ thích hợp  
       
W whisker (crystal) ·râu tinh thể ·sợi tinh thể chọn một  
wall ·vách ·tường chọn một  
       
X        
       
Y        
       
Z zinc blende structure ·cấu trúc sphalerit   ·cấu trúc zinc blende ·cấu trúc giả kẽm chọn thuật ngữ thích hợp  
zone ·vùng ·miền có cần phân biệt với domain  
Brillouin zone ·vùng Brillouin    
       
 
Link download bản word và bản pdf : ấn vào đây !

Tác giả bài viết: Hội Vật Lý Việt Nam

Nguồn tin: Hội Vật Lý:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vpshvl.org.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây